PRAWO BUDOWLANE I INWESTYCYJNE

Kancelaria posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej procesów budowlanych i inwestycyjnych.

Oferujemy naszym Klientom:

·                sporządzanie opinii w przedmiocie wymogów administracyjnych w procesie inwestycyjnym, stosownie do typu i charakteru planowanej inwestycji;

·                wykonywanie analiz stanu prawnego nieruchomości i innych aktywów;

·                pomoc prawną oraz reprezentowanie inwestora przy inwestycjach niepożądanych społecznie;

·                pomoc prawną w postępowaniach o zamówienia publiczne, których przedmiotem są roboty budowlane;

·                reprezentowanie inwestora przed organami gminy oraz sądami administracyjnymi w postępowaniu w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

·                reprezentowanie inwestora przed organami administracji oraz przed sądami administracyjnymi w postępowaniach o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji pozwolenie na budowę;

·                obronę praw oraz interesów osób nie będących inwestorem w wyżej wymienionych sprawach;

·                dochodzenie roszczeń cywilnych w następstwie wyłączenia lub ograniczenia korzystania z nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

·                przygotowanie i weryfikację umowy w sprawie konsorcjum inwestycyjnego;

·                przygotowanie i weryfikację umów: o prace projektowe i o roboty budowlane, o wykonanie budynków mieszkalnych w stanie surowym lub pod klucz, o przygotowanie inwestycji i o zastępstwo inwestycyjne;

·                przygotowanie i weryfikację umowy o roboty budowlane na wykonanie obiektów przemysłowych, w tym zakładów produkcyjnych i handlowych;

·                pomoc prawną dla inwestora przy tworzeniu procedur i instrukcji dotyczących budowy i organizacji placu budowy.

·                pomoc prawną przy umownym wyodrębnianiu własności lokali;

·                organizację oraz pomoc w ukonstytuowaniu wspólnot mieszkaniowych;

·                przygotowanie i weryfikację umowy w sprawie zarządu nieruchomością wspólną;

·                mediacje oraz reprezentację Klienta w konfliktach na tle zarządu i korzystania z nieruchomości;

·                świadczenie pomocy prawnej architektom, geodetom i pośrednikom w zakresie obrotu nieruchomościami i innych zagadnień prawa rzeczowego;

·                pomoc prawną dla przedsiębiorców prowadzących działalność developerską

·                obronę interesów wykonawców robót budowlanych;

Wydrukuj stronę