PRAWO CYWILNE

Kancelaria oferuje fachową pomoc prawną w trakcie zawierania, wykonywania oraz dochodzenia należności wynikających z  umów oraz czynności cywilnoprawnych.

W szczególności:

·pomagamy w negocjacjach  kontraktów trudnych, skomplikowanych i nietypowych,

·opracowujemy projekty umów uwzględniających specyficzne potrzeby klientów  i uwarunkowania wynikające z zaistniałych sytuacji,

·zapewniamy pełną obsługę prawną przy realizacji umów, na każdym etapie ich wykonywania,

· w przypadku sporów wynikłych na tle obowiązywania umów, zapewniamy fachową pomoc oraz zastępstwo procesowe we wszystkich rodzajach postępowań,

·przygotowujemy projekty jednostronnych oświadczeń woli,  

· świadczymy pomoc prawną przy ustanawianiu zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności, kompensacji wierzytelności, udzielaniu poręczeń, gwarancji, dopłat itp.

W szczególności oferujemy usługi w zakresie weryfikacji i przygotowania projektów umów dotyczących:

·świadczenia usług, obrotu towarowego oraz pośrednictwa handlowego,

·działalności marketingowej, reklamowej, promocyjnej oraz w zakresie obrotu bazami danych,

·finansowania i rozliczeń w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

·nabywania i zbywania składników majątkowych i niemajątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa,

·zabezpieczenia wierzytelności,

·podejmowania wspólnych przedsięwzięć,

· tworzenia systemów dystrybucyjnych i logistycznych,

·obrotu prawami w zakresie własności intelektualnej i przemysłowej.

Wydrukuj stronę