PRAWO KORPORACYJNE I HANDLOWE Kancelaria oferuje przedsiębiorcom - niezależnie od ich formy prawnej (spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia, osoby fizyczne), świadczenie pełnej obsługi prawnej w zakresie prawa korporacyjnego w tym w sprawach dotyczących:

·  optymalnych sposobów i form rozpoczęcia działalności gospodarczej,

· rejestracji przedsiębiorców we właściwych rejestrach, w tym m.in. przygotowywanie projektów aktów założycielskich, umów oraz statutów, wypełnianie stosownych druków,

·   obsługi organów statutowych, w tym przygotowywanie projektów uchwał organów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych,

· przygotowywania dokumentacji na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy,

·       opracowywania porozumień między wspólnikami/akcjonariuszami,

· rozwiązywania sporów pomiędzy spółką a wspólnikami/ akcjonariuszami,

·    przekształcenia formy prawnej podmiotów gospodarczych oraz łączenia i podziału spółek prawa handlowego,

·  nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego,

·postępowania likwidacyjnego w celu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców.

Wydrukuj stronę