PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

W trakcie realizacji inwestycji i przedsięwzięć wymagających uwzględnienia wymogów prawa ochrony środowiska oferujemy pomoc prawną obejmującą:

·                sporządzanie analiz stanu prawnego przedsiębiorstwa wynikającego z przepisów o ochronie środowiska,

·                sporządzanie opinii prawnych dotyczących interpretacji przepisów prawnych z zakresu prawa ochrony środowiska, w tym w relacji do innych przepisów polskiego systemu prawa,

·                wykonywanie opinii prawnych dotyczących zagadnień ochrony środowiska w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organy administracji publicznej,

·                sporządzanie opinii oraz reprezentacja Klienta przed sądami i organami administracji publicznej w sprawach gospodarczych oraz sprawach cywilnych o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie stanu poprzedniego,

·                sporządzanie opinii oraz reprezentacja Klienta przed sądami i organami administracji publicznej w sprawach z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami, w tym dotyczących kar i opłat oraz odpowiedzialności za szkody na środowisku,

·                pomoc prawną przy powoływaniu fundacji, stowarzyszeń oraz spółek prawa handlowego obejmujących swoim przedmiotem działania zagadnienia ochrony środowiska,

·                sporządzanie analiz przedsięwzięć inwestycyjnych pod kątem ich zgodności z polskimi i unijnymi przepisami prawa ochrony środowiska oraz ocena ryzyk związanych z ich przeprowadzeniem,

·                doradztwo przy prowadzeniu inwestycji z zakresu ochrony środowiska na etapach postępowania lokalizacyjnego oraz procesu budowlanego,

·                obsługę prawną inwestycji "trudnych" społecznie: składowiska odpadów, oczyszczalnie ścieków, rurociągi etc.,

·                sporządzanie analiz dotyczących ryzyka odpowiedzialności kupującego tytułem obecnych i ujawnionych w przyszłości szkód na środowisku przy zbywaniu przedsiębiorstwa, nieruchomości lub innych aktywów oraz konstrukcja klauzul indemnifikacyjnych (zabezpieczających) w ww. kontraktach,

·                opracowywanie innych umów dotyczących zagadnień ochrony środowiska, w tym umów z gestorami sieci wodociągowych i odbiorcami odpadów, umów z operatorami instalacji przemysłowych,

Wydrukuj stronę