PRAWO PRACY

Kancelaria oferuje świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie prawa pracy, w tym:

konsultacje i doradztwo w sprawach dotyczących:

·         aspektów prawnych związanych ze zwalnianiem pracowników, w tym zwolnień grupowych,

·         przejmowania pracowników przez innego pracodawcę i innych zagadnień związanych z połączeniem, podziałem i zbyciem przedsiębiorstwa pracodawcy lub jego zorganizowanej części,

·         programów motywacyjnych dla pracowników,

·         wymogów w zakresie przetwarzania i ochrony danych pracowniczych,

·         wszelkich spraw z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych,

·         zatrudniania cudzoziemców,

·         negocjacji ze związkami zawodowymi,

·         rozwiązywania sporów pracowniczych w postępowaniu pozasądowym,

·         praw i obowiązków pracowniczych,

·         pakietów socjalnych.

a także weryfikację i przygotowanie:

·         umów o pracę z pracownikami oraz innych dokumentów pracowniczych,

·         umów z członkami zarządu (kontraktów menedżerskich oraz programów opcji menedżerskich),

·         wewnętrznych aktów prawnych w sprawach pracowniczych, m.in.. regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulaminu pożyczek pracowniczych,

·         umów o zakazie konkurencji oraz zachowaniu poufności,

·         układów zbiorowych i porozumień zbiorowych.

Wydrukuj stronę