PRAWO SPORTOWE

Kancelaria od wielu lat świadczy pomoc prawną w zakresie prawa sportowego, w sprawach związanych z organizacją i uprawnianiem sportu w Polsce. Reprezentowaliśmy naszych klientów w kilku głośnych, medialnych sprawach, które szerokim echem odbiły się w środowisku sportowym oraz były przez długi czas przedmiotem zainteresowania opinii publicznej.

Świadczymy pomoc prawną na rzecz polskich związków sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, sportowych spółek akcyjnych, zawodników, trenerów, sędziów, menadżerów oraz innych działaczy sportowych i osób związanych ze sportem.

Szczególne doświadczenie posiadamy w sportowych sprawach dyscyplinarnych.

Oferujemy bieżącą obsługę prawną podmiotów działających w dziedzinie sportu, a ponadto świadczenie pomocy prawnej w następującym zakresie:

·                opracowywanie statutów oraz dokumentów wymaganych przy tworzeniu polskich związków sportowych, pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń na działalność

·                zastępstwo prawne w postępowaniu rejestrowym polskich związków sportowych w rejestrze polskich związków sportowych prowadzonym przez Prezesa Polskiej Konfederacji Sportu oraz w trakcie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym,

·                opracowywanie statutów, innych aktów organizacyjnych i dokumentów wymaganych przy tworzeniu stowarzyszeń kultury fizycznej, sportowych spółek akcyjnych i związków sportowych oraz ich rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym,

·                opracowywanie projektów regulaminów i innych wewnętrznych aktów organizacyjnych podmiotów działających w dziedzinie sportu,

·                uzyskiwania wszelkiego rodzaju licencji uprawniających do udziału w szeroko pojętym współzawodnictwie sportowym,

·                reprezentowanie osób i podmiotów uczestniczących we współzawodnictwie sportowym przed międzynarodowymi organizacjami właściwymi w sprawach sportu,

·                uzyskiwania statusu zawodnika profesjonalnego i amatora,

·                uzyskiwaniu przez zawodników - obcokrajowców pozwolenia na pracę i dopełnieniu wymaganych formalności,

·                reprezentowanie obwinionych i ukaranych w postępowaniach dyscyplinarnych oraz innych postępowaniach prowadzonych przez właściwe organy polskich związków sportowych,

·                reprezentowanie zawodników, związków sportowych i klubów sportowych w stosunkach z polskimi związkami sportowymi,

·                sporządzania skarg na orzeczenia właściwych organów dyscyplinarnych polskich związków sportowych do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy PKOl oraz reprezentowanie ukaranych w postępowaniach wywołanych wniesieniem skargi,

·                świadczenie usług zastępstwa prawnego w postepowaniach przed sądami powszechnymi i polubownymi w sprawach o roszczenia majątkowe i niemajątkowe wynikłe w związku z uprawnianiem sportu,

·                reprezentowanie osób i podmiotów działających w dziedzinie sportu przed właściwymi organami nadzoru,

·                reprezentowanie osób i podmiotów działających w dziedzinie sportu przed właściwymi organami administracyjnymi w sprawach związanych z organizacją i uprawnieniem sportu.

Wydrukuj stronę