ZASTĘPSTWO PROCESOWE

Prawnicy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie procesowe zdobyte w ok. 500 sprawach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, a także przed sądami polubownymi.

Kancelaria oferuje usługi zastępstwa procesowego w postępowaniu:

·                zwykłym, nakazowym, upominawczym i uproszczonym,

·                zabezpieczającym i egzekucyjnym,

·                upadłościowym i naprawczym,

w sprawach:

1.       cywilnych:

o        z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej

o        w związku z naruszeniem dóbr osobistych

o        z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia

2.       gospodarczych,

o        dotyczących sporów między wspólnikami i innych spraw ze stosunku spółki,

o        o zaprzestanie naruszania znaków towarowych,

o        dotyczących praw własności intelektualnej i przemysłowej,

3.       administracyjnych.

 

Naszym Klientom zapewniamy nie tylko reprezentowanie w sądach podczas rozpraw, czy posiedzeń pojednawczych, ale również: sporządzenie wszelkich pism procesowych w toku postępowania rozpoznawczego, zabezpieczającego i egzekucyjnego, w tym:

·          przygotowywanie wezwań do dobrowolnego wykonania zobowiązania,

·                sporządzanie pozwów,

·                sporządzanie wniosków,

·                opracowywanie projektów ugód sądowych,

·                sporządzanie odpowiedzi na pozew, sprzeciwów, zarzutów,

·               opracowywanie zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych, skarg na orzeczenia referendarzy oraz czynności komorników.

Wydrukuj stronę