PRAWO RYNKÓW ROLNYCH

Szeroko rozumiane prawo rynków rolnych jest jedna z podstawowych dziedzin, w której prawnicy Kancelarii zdobyli ogromne doświadczenie pracując przez kilkanaście lat w obsłudze Agencji Rynku Rolnego

W ramach świadczonej pomocy prawnej oferujemy w szczególności:

 

 • przygotowanie i opiniowanie decyzji właściwych organów związanych z organizacja i funkcjonowaniem rynków rolnych,
 • aktywne uczestnictwo w procedurach przetargowych organizowanych przez właściwe organy, w tym zwłaszcza w zakresie realizacji polityki państwa w odniesieniu do rynków rolnych,
 • obsługę prawna w zakresie interwencyjnych zakupów oraz sprzedaży produktów rolnych i ich przetworów na rynku krajowym i rynkach zagranicznych,
 • obsługę prawna w procedurze udzielania dopłat do cen skupu, przechowywania oraz dopłat do eksportu produktów rolnych i ich przetworów,
 • obsługę prawna w procedurze stosowania mechanizmów dopłat do przetwórstwa produktów rolnych i sprzedaży po obniżonych cenach,
 • obsługę prawna w procedurach wydawania pozwolę na przywóz towarów rolno-spożywczych na polski obszar celny lub wywóz towarów rolno-spożywczych z polskiego obszaru celnego,
 • opiniowanie udzielania przez podmioty właściwe w zakresie regulacji rynków rolnych poręczeń kredytów, przedsiębiorcom realizującym zadania zlecone przez te podmioty,
 • przygotowanie rozstrzygnięć spornych kwestii związanych z interpretacja przepisów związanych z organizacja i funkcjonowaniem rynków rolnych,
 • uczestnictwo w procesie przygotowania aktów prawnych o charakterze strategicznym dla polskiego rolnictwa, opracowanie projektów zmian legislacyjnych w zakresie polityki rolnej państwa, opiniowanie normatywnych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie i organizacje rynków rolnych w Polsce oraz działalność państwa polskiego w powyższym zakresie, w tym mających na celu harmonizacje polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej,
 • sporządzanie i opiniowanie umów w zakresie funkcjonowania rynków rolnych, w szczególności umów kontraktacyjnych, umów dostawy, sprzedaży, skupu i przechowania,
 • dochodzenie przed sadem należności pieniężnych i zobowiązań o charakterze niepieniężnym wynikających z nienależytego wykonania umów: kontraktacji, dostawy, sprzedaży, skupu i przechowania,
 • sporządzanie i opiniowanie umów dzierżawy nieruchomości, w tym umów z Agencja Nieruchomości Rolnych.